Adatkezelési tájékoztató

Fehér Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 11104 Budapest, Harmat utca 74. 3. lph 3/10 nyilvántartási szám:41369098; adószám: 66948609-1-42; a továbbiakban: Vállalkozás), mint adatkezelő, és mint a II.1-2. pontok szerinti adatkezelések tekintetében adatfeldolgozó, az alábbiak szerint kezeli, dolgozza fel az ügyfél adatokat:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen tájékoztató az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke szerinti tájékoztatónak minősül. Ennek megfelelően célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a Vállalkozás által végzett adatkezelésekről és adatfeldolgozásokról, illetve ezek részleteiről, továbbá az őket megillető jogokról.

A jelen tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyes ágazati jogszabályok adatvédelmi rendelkezései irányadóak.

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Ezen felül személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, betekintés, közlése továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokat dolgoz fel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

A jelen tájékoztató szempontjából ügyfélnek minősül

 • biztosításközvetítéssel összefüggésben a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá az is, aki a biztosító számára szerződési ajánlatot tesz;
 • aki a személyes adatait a Vállalkozás részére üzletszerzési, marketing céllal önkéntesen megadta. (a továbbiakban együttesen: „Ügyfél”).

A Vállalkozás elérhetőségei:

Az Ügyfél által megadott adatok helyességéért minden esetben az Ügyfél tartozik felelősséggel. A fentiek szerint erre jogosult harmadik személy általa Vállalkozásnak továbbított adatok helyességéért, valamint az ilyen adatok átadásának jogszerűségéért a harmadik személy tartozik felelősséggel. A nem valós, hibás, vagy hiányos adatközlés (együttesen: téves adatközlés) korlátozhatja, akadályozhatja az adatkezelés céljaival összefüggő hatékony kapcsolattartást, információközlést. A Vállalkozás részére megadott adatok helyességével, hiányosságával összefüggésben mindennemű felelősséget kizár.

 1. EGYES ADATKEZELÉSEK
 2. Biztosításközvetítési tevékenység

A Vállalkozás függő közvetítőként biztosításközvetítési tevékenységet végez az Alfa Vienna Insorance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041365; adószáma: 10389395-4-44; a továbbiakban: „Alfa”) részére. A biztosítási szerződésekkel kapcsolatban az Alfa minősül adatkezelőknek. Az általa végzett adatkezelésben pedig a Vállalkozás adatfeldolgozóként vesz részt. Ezzel együtt a szerződéskötési partner megtalálása és a szerződés előkészítésének megkezdése előtt, az Ügyfél igényeinek felmérésével, kérdései megválaszolásával kapcsolatban a Válalkozás – az Ügyfél hozzájárulása alapján – maga is végez adatkezelési tevékenységet.

1.1. A Vállalkozás adatkezelése

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az egyes biztosítási termékek ismertetése, ajánlása, Ügyfél igényeinek felmérése, kérdéseinek megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja:

– az Ügyfél előzetes hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a vonatkozó biztosítási szerződés megkötéséig, ennek hiányában a hozzájárulás visszavonásáig tart. A szerződéskötést követően a Vállalkozás a szerződéssel kapcsolatos adatkezelés kizárólag adatfeldolgozóként vesz részt.

Címzettek:

A Vállalkozás szervezetén belül a személyes adatokhoz a Vállalkozás tulajdonosa fér hozzá. A Vállalkozás tulajdonosa az adatkezelés tekintetében adatfeldolgozónak minősül.

Az Ügyfél személyes és egyéb adatait a Vállalkozás a mindenkori tevékenyégére, a mindenkor nyújtott és/vagy közvetített szolgáltatásokra, lehetőségekre irányuló kérdések megválaszolása, a szerződéses igények lehető legteljesebb felmérése, kielégítése, valamint a felmerülő szakmai és adminisztrációs problémák operatív megoldása, kezelése érdekében már a biztosítási szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozással biztosításközvetítésre irányuló jogviszonyban álló Alfa számára is – ezen jogviszonyuk hatálya alatt – megismerhetővé teszi.

1.2. A Vállalkozás mint adatfeldolgozó

A Vállalkozás függő közvetítőként, mint adatfeldolgozó, is részt vesz az Alfa és az Ügyfél között létrejött szerződés előkészítése és teljesítése érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] végzett adatkezelésben. Amennyiben az Alfa számára a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.”) kötelező ügyfél-azonosítást ír elő (így különösen életbiztosítások kötése esetén), ennek lebonyolításában szintén közreműködik a Vállalkozás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

Az Alfa adatkezelési tájékoztatója az Alfa honlapján érhető el: https://www.alfa.hu/. Az Alfa által végzett adatkezelés jogszerűségért az Alfa tartozik felelősséggel.

A Vállalkozás által végzett tevékenység:

Biztosításközvetítési tevékenység esetén a biztosítási szerződések megkötésének elősegítése, az egyes biztosítási termékek ismertetése, ajánlása, az ezzel kapcsolatos felvilágosítás, a biztosítási szerződések létrejöttével, nyilvántartásával, és a szerződések lebonyolításában és a teljesítésben történő közreműködés, az Ügyfél személyének és szerződéses adatainak a szükségszerű azonosíthatósága, az Ügyfél által megadott személyes és egyéb adatok lehetséges vagy szükségszerű ellenőrzése, pótlása, kiegészítése, módosítása, ezzel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítése.

A Vállalkozás a szerződést kötő Ügyfelek személyes adatait a szerződés létrejötte után nem tárolja.

 1. Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, tanácsadás

A Vállalkozás saját és mindenkori partnerei tevékenyégét, aktuális szolgáltatásait, termékeit, ajánlatait ismertető (reklám és marketing célú) és/vagy az Ügyfél lehetséges ügyféligényét felmérő közvetlen megkereséseket küld az ehhez hozzájáruló Ügyfelek részére az Ügyfelek által a Vállalkozás honlapján található űrlapon megadott adatok alapján.

Az űrlapon kötelezően megadandó adatok az Ügyféllel való kapcsolattartást, illetve a helyileg az Ügyfélhez legközelebb lévő tanácsadó megtalálását szolgálják.

A Vállalkozás mindenkori partnerei alatt az alábbi cégeket kell érteni:

 • Alfa Biztosító Zrt.;
 • VIG Alapkezelő Zrt.;
 • Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár;
 • MBH Bank Zrt.

A Vállalkozás közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladás ösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.

Az adatszolgáltatás elmaradása ezen szolgáltatás nyújtásának akadálya.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Ügyfelek számára az őket érdeklő kérdésekben ajánlatok, tájékoztatók küldése, szerződéskötési lehetőségek bemutatása, Ügyfelek igényeinek felmérése későbbi szerződéskötés érdekében.

Az adatkezelés jogalapja:

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Ügyfél előzetes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A Vállalkozás közvetlen üzletszerzési céllal az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az Ügyfélnek bármikor, indokolás nélkül, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken ingyenesen lehetősége van.

Címzettek:

A Vállalkozás szervezetén belül a személyes adatokhoz a Vállalkozás tulajdonosa fér hozzá.

 

 1. Honlapon, Facebookon történő adatkezelés

3.1 Honlap

Társaságunknak a feherzsoltbiztositas.hu honlapján ún „cookie”-kat (sütiket) használ. Ezek HTTP- és Flashcookie-k, amelyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg, pl. hogy mely weboldalak lettek megtekintve. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

Honlapunk az alábbi cookie-kat használja:

A süti neve A süti típusa A süti célja Lejárati idő
„VISITOR_INFO1_LIVE” marketing célú süti Ez egy YouTube által beállított cookie, amely a sávszélességet méri azzal a céllal, hogy meghatározhassa, hogy az új vagy régi lejátszási felület megfelelő-e a látogatónak. a látogatástól számított 5 hónap
„YSC” teljesítmény-süti Ez egy YouTube által beállított cookie, amely a honlapra beillesztett YouTube videóra vonatkozó nézettségi adatokat követi nyomon. a munkamenet végéig
„GPS” statisztikai célú süti Ez egy YouTube által beállított cookie, amely a honlapra beillesztett YouTube videóra vonatkozóan a nézők elhelyezkedését követi nyomon földrajzi statisztikák felállítása érdekében. a látogatástól számított 30 perc
„_ga”   statisztikai célú süti Ez egy Google Analitycs által beállított cookie, amely a honlap forgalmának nyomon követésére szolgál. a látogatástól számított 2 év
„_gid”   statisztikai célú süti Ez egy Google Analitycs által beállított cookie, amely arra vonatkozóan tárol adatokat, hogy az egyes felhasználók miként használják a honlapot. a látogatástól számított 24 óra
„_gat_UA-102741661-1”   teljesítmény-süti Ez egy Google Analitycs által beállított cookie, amelya kérési arány visszaszorításával a nagy látogatottságú oldalakon a Google által rögzített adatok mérséklését szolgálja. a látogatástól számított 1 perc
„IDE” marketing célú süti Ez egy Google Double Click által beállított cookie, amely arra szolgál, hogy a honlap látogatói számára releváns hirdetéseket jelenítsen meg. a látogatástól számított 1 év
„_fbp” marketing célú süti Ez egy Facebook által beállított cookie, amely arra szolgál, hogy a honlap látogatását követően a Facebookon vagy más a Facebook Inc. által üzemeltetett közösségi oldalon a Facebook a honlap látogatói számára releváns hirdetéseket jeleníthessen meg. a látogatástól számított 2 hónap
„fr” marketing célú süti Ez egy Facebook által beállított cookie, amely a honlap látogatóinak a honlapon tanúsított magatartását követi nyomon annak érdekében, hogy a Facebook a honlap látogatói számára releváns hirdetések jeleníthessen meg, és ezen hirdetésekkel kapcsolatos forgalmat nyomon követhesse, a hirdetéseket fejleszthesse. a látogatástól számított 2 hónap

A böngészőben lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását.

Ezen beállításokról az alábbi linkeken található bővebb tájékoztatatás:

A Google és a YouTube üzemeltetéséért Európában a Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) felel.

A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. A Google Analytics Szolgáltatási Feltételekről bővebben itt olvashat: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

A Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveiről bővebben itt olvashat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A YouTube tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A harmadik országokba történő adattovábbítás a Google által alkalmazott általános szerződési feltételek alapján lehetséges, amelyről bővebben itt olvashat: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=hu

A Facebook tevékenységéről bővebben jelen tájékoztató 4.2. pontjában, valamint itt tájékozódhat: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Az adatkezelés célja:

A cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése, a Vállalkozás honlapjának biztonságos és rendeltetésszerű működtetése, ideértve különösen a honlap védelmét külső támadásokkal szemben, valamint az adatvesztés megakadályozását, továbbá a Vállalkozás honlapján személyre szabott hirdetések megjelenítése a felhasználók számára.

Az adatkezelés jogalapja:

– a Vállalkozás-nak a honlap biztonságos és rendeltetésszerű működésének biztosításához fűződő jogos érdeke, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a marketing célú adatkezeléssel kapcsolatban pedig a felhasználók hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az adatkezelés időtartama:

A Vállalkozás az egyes sütiknél jelzett időtartamig kezeli a sütik által gyűjtött adatokat.

Címzettek:

A Vállalkozás szervezetén belül a személyes adatokhoz a Vállalkozás tulajdonosa fér hozzá. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Vállalkozás honlapfejlesztők szolgáltatásait is igénybe veszi. Az adatfeldolgozók teljes listája az Adatkezelőtől igényelhető.

3.2 Facebook

Vállalkozásunk a https://www.facebook.com/ közösségi oldalon Facebook oldalt is fenntart a https://www.facebook.com/feher.zsolt.biztositas elérhetőség alatt (a továbbiakban: „Facebook Oldal”).

A Facebook Oldal tekintetében a Vállalkozás adatkezelőnek minősül. A Facebook üzemeltetéséért Európában a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) felelős.

A Facebook Oldalon keresztül Ön üzenetet, hozzászólást, véleményt küldhet részünkre. A kapcsolatfelvételre a 6. pont rendelkezései irányadóak, minden más pedig a https://www.facebook.com/ általános működése szerinti, nyilvános felületen zajlik. Az Ön által elküldött véleményekkel kapcsolatban adatkezelésünk célja a szolgáltatásainknak az azokat igénybe vevő Ügyfelek oldaláról történő bemutatása.

Ön a Facebook Oldalon közzétett hirdetéseinkkel kapcsolatban kérhet személyre szabott ajánlatot is a neve, e-mail címe, telefonszáma és irányítószáma megadásával. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az 1-3. pontok rendelkezései irányadóak.

A Facebookon történő adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információt a https://www.facebook.com/ adatkezelési szabályzatában talál: https://www.facebook.com/about/privacy/.

A fentieken túl a Vállalkozás alkalmazza a https://www.facebook.com/ hirdetési funkcióit is – ezzel kapcsolatban adatkezelés nem valósul meg.

 

 1. Ügyfél általi egyszeri kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja:

Az Ügyfél lehetősége van a Vállalkozással e-mail, Facebook üzenet és postai levél útján is felvenni a kapcsolatot.

A megkeresés/kapcsolatfelvétel az Ügyfél által megadott elérhetőségek közül – a megkeresés céljaalapján – a Vállalkozás által szabadon választott formá(k)ban történhet.

A Vállalkozás ezen adatkezelésének célja kapcsolattartás az Ügyféllel az Ügyfél által kezdeményezett kapcsolatfelvétellel összefüggésben.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Vállalkozás az Ügyféllel nem tudja felvenni a kapcsolatot, esetleges kérdését nem tudja megválaszolni.

Az adatkezelés jogalapja:

– az Ügyfél megadott előzetes hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagy

– ha a kapcsolatfelvétel a későbbi szerződéskötést szolgálja, a szerződés megkötését megelőzően az Ügyfél kérésére történő lépések megtételének szükségessége, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Az adatkezelés időtartama:

A Vállalkozás az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Szerződéskötés esetén az adatkezelésre az 1-2. pontokban foglaltak irányadóak, míg nem egyszeri, hanem tanácsadásra, konkrét igényfelmérésre irányuló megkeresés esetén a 3. pontban foglaltak irányadóak.

Címzettek:

A Vállalkozás szervezetén belül a személyes adatokhoz a Vállalkozás tulajdonosa fér hozzá.

 1. További adatkezelések

A Vállalkozás a fenti célok mellett további eseti célokat is meghatározhat az adatbekérés előtt (pl. promóciós játékok feltételei). Amennyiben a Vállalkozás valamely adatbekéréshez külön adatkezelési tájékoztatót tesz közzé, úgy annak szabályai irányadóak az adott adatkezelés tekintetében, azzal, hogy a külön eseti tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a jelen tájékoztató rendelkezései alkalmazandóak. Az eseti tájékoztató és a jelen tájékoztató közötti esetleges eltérés esetén, az eseti tájékoztató irányadó.

III. ÜGYFELEK (ÉRINTETTEK) ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Ügyfelet a Vállalkozás által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 1. a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

A Vállalkozás az Ügyfél kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése a Vállalkozásnál folyamatban van-e;
 • az adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
 • az Ügyfél kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a Vállalkozás a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az Ügyfél jogairól;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
 1. b) Helyesbítéshez való jog:

A Vállalkozás az Ügyfél kérésére helyesbíti az Ügyfélre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

A Vállalkozás minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfél kérésére a Vállalkozás tájékoztatja őt ezen címzettekről.

 1. c) Törléshez való jog:

Az Ügyfél kérésére a Vállalkozás törli az Ügyféle vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat a Vállalkozás jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat a Vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Vállalkozás minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfél kérésére a Vállalkozás tájékoztatja őt ezen címzettekről.

 1. d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ügyfél kérésére a Vállalkozás korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Vállalkozás ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Ügyfél minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfél kérésére a Vállalkozás tájékoztatja őt ezen címzettekről.

 1. e) Adathordozhatósághoz való jog:

A Vállalkozás az Ügyfél kérésére a rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozó, a Vállalkozás által kezelt személyes adatokat. A Vállalkozás továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az Ügyfél egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt a Vállalkozás akadályozná.

 1. f) Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az adatkezelés az Ügyfél előzetes, önkéntes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], a megadott hozzájárulását az Ügyfél bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 1. g) Tiltakozáshoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tehát a Vállalkozás jogos érdeke, az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Ebben az esetben a Vállalkozás a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. h) Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az Ügyfél úgy véli, hogy a Vállalkozás az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím:  1363 Budapest, Pf. 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1410; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Vállalkozás vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Az Ügyfél a fenti jogaival bármikor, költségmentesen élhet a Vállalkozás fenti elérhetőségein. Arra az esetre, ha az Ügyféltől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, a Vállalkozás fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

A Vállalkozás az Ügyfél kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az Ügyfelet. A kérelem megtagadásáról a Vállalkozás szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az Ügyfelet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Ügyfél ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

A Vállalkozás az Ügyfél kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az Ügyfél postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, a Vállalkozás a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Ügyfél kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az Ügyfél személyazonosságát igazolta.

Azon adatkezelésekkel kapcsolatban, amelyekben adatfeldolgozóként vesz részt, a Vállalkozás az Ügyfél kérelmét késedelem nélkül továbbítja a megfelelő adatkezelőnek. Az ilyen kérelmek teljesítéséért az adatkezelő felel.

Utoljára frissítve: 2023. október 4.

Fehér Zsolt egyéni vállalkozó

KAPCSOLAT

  Olvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót